Strona główna » Wzór odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy

 

(miejscowość, data)……………………………………………

………………………………………

……….……………………………..

……….……………………………..

(imię, nazwisko, adres Konsumenta)

Odstąpienie od umowy 

(Konsument)

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 i art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), odstępuję od umowy sprzedaży nr…………………………, zawartej za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.polanamontessori.pl w dniu …………..……………. 

Proszę o zwrot kwoty……..……………zł 

(słownie:……………………….……………..……………………………………………………..złotych)

na moje konto bankowe:

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

Nazwa banku:

Z poważaniem

…………………………………………………………

(podpis)